Χρυσοστομικος Αμβων Ε' - Η Προσευχη, Τα Νευρα της Ψυχης

€12.00

Διαθέσιμο

Αν θελήσει κάποιος να εμπλουτίσει τις γνώσεις του σε πνευματικής φύσεως θέματα, θεωρείται απαραίτητο να προσφύγει στον άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Στη σειρά Χρυσοστομικός Άμβων παρατίθεται συστηματικά η διδασκαλία ολόκληρη σχεδόν του αγίου, κατά κάποιον τρόπο, ως αποδελτίωση όλου του έργου. Τά νεῦ­ρα τῆς ψυ­χῆς εἷ­ναι ἡ προ­σευ­χή. ῞Ο­πως δέν μπο­ρεῖ νά ὑ­πάρ­ξη ἄν­θρω­πος χω­ρίς καρ­διά, ἒ­τσι δέν μπο­ρεῖ νὰ ζη­ση ἄν­θρω­πος χω­ρίς τήν προ­σευ­χή. Ὁ ἄν­θρω­πος πού δέν προ­σε­ύ­χε­ται εἶ­ναι νε­κρός, δι­ό­τι δέν ἔ­χει ἐ­πι­κοι­νω­νί­α μέ τήν πη­γή τῆς ζω­ῆς, τόν Θεό. Καί ὅ­πως τά φυ­τά πού δέν πο­τί­ζον­ται, μα­ρα­ί­νον­ται καί ξη­ρα­ί­νον­ται, ἔ­τσι καί ὁ ἄν­θρω­πος πού δέν προ­σε­ύ­χε­ται μα­ρα­ί­νε­ται καί ξη­ρα­ί­νε­ται πνευ­μα­τι­κά. Εἶ­ναι λοι­πόν ἡ προ­σευ­χή με­τα­ξύ τῶν ἄλ­λων: δι­ά­λε­ξις καί συ­νο­μι­λί­α μέ τόν Θεό, πό­θος καί ἀ­πό­δει­ξις τῆς ἀ­γά­πης πρός τόν Θεό, ὅ­πλο ἰ­σχυ­ρό, φῶς τῆς ψυ­χῆς. Καί τά...

Δωρεάν Αποστολή για αγορές από $40.00 σε ολόκληρη την Ελλάδα!

Περιγραφη

Αν θελήσει κάποιος να εμπλουτίσει τις γνώσεις του σε πνευματικής φύσεως θέματα, θεωρείται απαραίτητο να προσφύγει στον άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Στη σειρά Χρυσοστομικός Άμβων παρατίθεται συστηματικά η διδασκαλία ολόκληρη σχεδόν του αγίου, κατά κάποιον τρόπο, ως αποδελτίωση όλου του έργου.

Τά νεῦ­ρα τῆς ψυ­χῆς εἷ­ναι ἡ προ­σευ­χή. ῞Ο­πως δέν μπο­ρεῖ νά ὑ­πάρ­ξη ἄν­θρω­πος χω­ρίς καρ­διά, ἒ­τσι δέν μπο­ρεῖ νὰ ζη­ση ἄν­θρω­πος χω­ρίς τήν προ­σευ­χή. Ὁ ἄν­θρω­πος πού δέν προ­σε­ύ­χε­ται εἶ­ναι νε­κρός, δι­ό­τι δέν ἔ­χει ἐ­πι­κοι­νω­νί­α μέ τήν πη­γή τῆς ζω­ῆς, τόν Θεό. Καί ὅ­πως τά φυ­τά πού δέν πο­τί­ζον­ται, μα­ρα­ί­νον­ται καί ξη­ρα­ί­νον­ται, ἔ­τσι καί ὁ ἄν­θρω­πος πού δέν προ­σε­ύ­χε­ται μα­ρα­ί­νε­ται καί ξη­ρα­ί­νε­ται πνευ­μα­τι­κά. Εἶ­ναι λοι­πόν ἡ προ­σευ­χή με­τα­ξύ τῶν ἄλ­λων: δι­ά­λε­ξις καί συ­νο­μι­λί­α μέ τόν Θεό, πό­θος καί ἀ­πό­δει­ξις τῆς ἀ­γά­πης πρός τόν Θεό, ὅ­πλο ἰ­σχυ­ρό, φῶς τῆς ψυ­χῆς. Καί τά ἀ­πο­τε­λέ­σμα­τα; συν­τε­λεῖ στήν πρό­ο­δο τῆς ἀ­ρε­τῆς, ἀ­πο­μα­κρύ­νει τίς δαι­μο­νι­κές ἐ­πι­θέ­σεις, πα­ρη­γο­ρεῖ τόν ἄν­θρω­πο, ἀ­πο­μα­κρύ­νει τά πά­θη. Ἀ­κό­μη στό,τεῦ­χος αὐ­τό, πε­ρι­έ­χον­ται καί δύ­ο ὁ­μι­λί­ες στήν Κυ­ρια­κή Προ­σευ­χή, κα­θὼς καὶ τὰ σχε­τι­κὰ μέ τὶς πρε­σβεῖ­ες τῶν ἁ­γί­ων· ἄν καὶ πό­τε καί πῶς ὠ­φε­λοῦν. ᾽Α­παν­τή­σεις ἀ­δι­αμ­φη­σβή­τη­τες πού δί­νον­ται ἀ­πό τόν ἀ­νε­ξά­ντλη­το δι­α­χρο­νι­κό κά­λα­μο τοῦ ῾Α­γί­ου ᾽Ι­ω­άν­νου τοῦ Χρυ­σο­στό­μου.

ΣΕΛΙΔΕΣ: 320

ΣΧΗΜΑ: 14x21

ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

9η ΕΚΔΟΣΗ

Κριτικες