Ενας ασκητης επισκοπος

€9.00

Διαθέσιμο

Οἱ ἀγῶνες, οἱ διδαχές, τά θαύματα καί οἱ προσευχές τοῦ ἁγίου Νήφωνος Κωνσταντιανῆς, ἑνός ἱεράρχη τοῦ 4ου αἰ., πού εὐαρέστησε τό Θεό μέ τίς σκληρές ἀσκήσεις καί τήν ἐνάρετη πολιτεία του. Ὁ ὅσιος Νήφων ἀποτελεῖ γιά κάθε ἀγωνιζόμενο χριστιανό ὑπόδειγμα θάρρους στόν πόλεμο ἐναντίον τῶν νοητῶν ἐχθρῶν, πού τούς κατανίκησε μέ τρία πανίσχυρα πνευματικά ὅπλα: τήν ταπείνωση, τήν προσευχή καί τή νηστεία. Σέ παράρτημα ἐκδίδονται ὁ Παρακλητικός Κανών τοῦ ὁσίου καί οἱ κατανυκτικότατες προσευχές του (στό πρωτότυπο). ΣΕΛΙΔΕΣ: 344 ΣΧΗΜΑ: 14x21 ΕΤΟΣ 13ης ΕΚΔΟΣΗΣ: 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ… 5 Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΗΦΩΝΟΣ… 13      Ἀπό τήν Αἴγυπτο στή Βασιλεύουσα   … 15      Τά πρῶτα γράμματα… 19      Οἱ πρῶτες ἀρετές…...

Περιγραφη

Οἱ ἀγῶνες, οἱ διδαχές, τά θαύματα καί οἱ προσευχές τοῦ ἁγίου Νήφωνος Κωνσταντιανῆς, ἑνός ἱεράρχη τοῦ 4ου αἰ., πού εὐαρέστησε τό Θεό μέ τίς σκληρές ἀσκήσεις καί τήν ἐνάρετη πολιτεία του. Ὁ ὅσιος Νήφων ἀποτελεῖ γιά κάθε ἀγωνιζόμενο χριστιανό ὑπόδειγμα θάρρους στόν πόλεμο ἐναντίον τῶν νοητῶν ἐχθρῶν, πού τούς κατανίκησε μέ τρία πανίσχυρα πνευματικά ὅπλα: τήν ταπείνωση, τήν προσευχή καί τή νηστεία. Σέ παράρτημα ἐκδίδονται ὁ Παρακλητικός Κανών τοῦ ὁσίου καί οἱ κατανυκτικότατες προσευχές του (στό πρωτότυπο).

ΣΕΛΙΔΕΣ: 344

ΣΧΗΜΑ: 14x21

ΕΤΟΣ 13ης ΕΚΔΟΣΗΣ: 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ… 5

Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΗΦΩΝΟΣ… 13

     Ἀπό τήν Αἴγυπτο στή Βασιλεύουσα   … 15

     Τά πρῶτα γράμματα… 19

     Οἱ πρῶτες ἀρετές… 20

     Ἡ πτώση… 22

     Ἡ μετάνοια… 26

     Ἡ προστασία τῆς Παναγίας… 31

     Ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς καί τῆς νηστείας… 35

     Πόλεμος μέ τήν αἰσχρολογία… 37

     Πόλεμος μέ τή λαιμαργία… 40

     Πόλεμος μέ τόν ὕπνο… 42

     Πόλεμος μέ τή σάρκα… 43

     «Κύριος ταπεινοῖς δίδωσι χάριν»… 48

     Ὁ μεγάλος πειρασμός… 54

     Ὑπομονή στόν πόνο… 62

     Ὁ δρόμος τῶν ἀρετῶν… 64

     Ἡ σημασία τῆς μετάνοιας… 65

     Τό μεγαλεῖο τῆς ταπεινοφροσύνης… 70

     Ὁ σωστός ἐκκλησιασμός… 73

     «Προσευχὴ ταπεινοῦ νεφέλας διῆλθε»… 74

     Τό μίασμα τῆς ἀκολασίας… 77

     Τό ἁγιασμένο λάδι… 80

     Τό πνεῦμα τῆς κενοδοξίας… 82

     Τά κατορθώματα τῶν δαιμόνων… 88

     Ἡ ὥρα τοῦ φαγητοῦ… 89

     Ἡ ἐξουδετέρωση τῆς ὑπερηφάνειας… 90

     Γιατί ὁ κόσμος μισεῖ τούς δικαίους… 91

     Ὁ τόπος καί ὁ τρόπος τῆς σωτηρίας… 94

     Ἀποκάλυψη γιά τό βασιλιά Σολομώντα… 96

     Ὁ θάνατος καί ἡ ἔξοδος τῆς ψυχῆς… 98

     Δεύτερος Παῦλος… 101

     Ὁ μισθός τῆς ἐλεημοσύνης… 102

     Οἱ λογισμοί τῆς βλασφημίας… 106

     «Τίς Θεὸς μέγας ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν;»… 107

     Τό δαιμόνιο ἀποκαλύπτει… 109

     Ἡ τιμωρία τῆς φιλαργυρίας… 111

     Ἡ μαύρη φυλή καί ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν… 113

     Ἱκεσία γιά τήν ὥρα τοῦ θανάτου… 120

     «Δανείζει Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχόν»… 128

     Προσκύνημα σέ μοναστήρια… 130

     «Μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς»… 132

     Ἡ μέλλουσα κρίση… 134

     Ἡ δύναμη τῆς ταπεινοφροσύνης… 167

     Ἡ δύναμη τοῦ Σταυροῦ… 169

     Ὁ τελωνισμός τῶν ψυχῶν… 171

     Θαυματουργικές θεραπεῖες… 185

     Ἡ εὐεργετική ἀρρώστια… 186

     Ὁ κακοθάνατος ἁμαρτωλός… 188

     Θάνατος ἐξιλεωτικός… 193

     Ἡ δικαιοκρισία τοῦ Θεοῦ… 197

     Μεγάλη δέηση… 201

     Μεγάλη δοξολογία… 207

     Φίλος τῶν ἀγγέλων… 209

     Ἄγγελοι συλλειτουργοί… 213

     Ἔξω ἀπό τήν πόλη… 216

     Τά τραγούδια τῶν δαιμόνων… 221

     Τά δῶρα τοῦ Χριστοῦ… 226

     Ὑποθῆκες ζωῆς… 229

     Μιά νυχτερινή προσευχή… 233

     Οἱ ἐχθροί καί οἱ σύμμαχοί μας… 242

     «Πρόσεχε σεαυτῷ»… 245

     Ἡ αἰτία τῶν συμφορῶν… 248

     Γιατί ὑποφέρουν τ᾿ ἄκακα νήπια… 250

     Ἡ παρουσία τῶν ἁγίων… 251

     Ἡ χάρη τοῦ ἀναδόχου… 253

     Ἡ διάκριση τῶν λογισμῶν… 255

     Ἐγκράτεια καί πάθη… 256

     Θά γίνει ἀνάσταση τῶν νεκρῶν;… 259

     Ἡ παγίδα τοῦ Θεοῦ… 263

     Ποιμενάρχης… 269

     Ἡ θάλασσα τοῦ κόσμου… 273

     Οἱ δυό γυναῖκες… 275

     Τό προμήνυμα τοῦ τέλους… 278

     Ἡ τελευταία ἐπίγεια προσευχή… 283

     Τό τέλος… 288

ΟΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΗΦΩΝΟΣ (στό πρωτότυπο κείμενο)… 293

     Μικρὰ δέησις πρὸς τὴν Θεοτόκον… 295

     Εὐχὴ ἀσθενοῦς πρὸ τῆς θείας Μεταλήψεως… 295

     Εὐχὴ ἰαθέντος πρὸ τῆς θείας Μεταλήψεως… 295

     Εὐχαριστία μετὰ τὸ γεῦμα… 296

     Αἴτησις συγχωρήσεως… 296

     Αἴτησις βοηθείας κατὰ τῶν πειρασμῶν… 296

     Εὐχὴ πρὸς ἀπαλλαγὴν ἀπὸ τῆς κενοδοξίας… 296

     Εὐχὴ ἐπὶ λογισμοῖς ἀπιστίας… 297

     Προσευχὴ μετανοίας καὶ ἐπιστροφῆς… 297

     Αἴτησις ἀρετῶν… 298

     Αἴτησις ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τῶν παθῶν… 299

     Εὐχὴ Χριστολογική… 299

     Εὐχὴ συντριβῆς καὶ μετανοίας… 300

     Προσευχὴ ὅτε ἡ ψυχὴ χωρίζεται τοῦ σώματος, καὶ εἰς ψυχοῤῥαγοῦντα… 301

     Εὐχὴ δοξολογίας… 305

     Προσευχὴ ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν… 306

     Αἴτησις σωτηρίας ἐκ τῆς κολάσεως… 306

     Εὐχὴ συγχωρήσεως διὰ τὴν πύρωσιν τῆς σαρκός… 306

     Εὐχὴ μετανοίας εἰς τὸν Θεὸν Πατέρα… 307

     Αἴτησις προστασίας ἐκ τῶν δαιμόνων… 307

     Μεγάλη δέησις… 308

     Μεγάλη δοξολογία… 310

     Ἐκτενὴς κατανυκτικὴ ἱκεσία… 311

     Αἴτησις βοηθείας κατὰ τῶν δαιμόνων… 316

     Εὐχὴ ὑπέρ τοῦ σύμπαντος κόσμου… 317

ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΣΙΟΝ ΝΗΦΩΝΑ… 321

Κριτικες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 3 τρόπους πληρωμής:

• Αντικαταβολή - πληρωμή κατά την παράδοση στο σπίτι - χώρο σας.

Δυνατότητα Πληρωμής με Αντικαταβολή υπάρχει μόνο στην Ελλάδα.

• Πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, μέσα σε απόλυτα ασφαλές περιβάλλον με Πιστοποίηση 256-bit SSL, μέσω Viva Payments.

• Με κατάθεση του ποσού σε έναν από τους λογαριασμούς μας στις Τράπεζες Πειραιώς, Εθνική ή Alph Bank.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι παραγγελίες σας διεκπεραιώνονται από την FIS Courier με κόστος 1,50 Ευρώ (για παραγγελίες εντός Αττικής) ή 2 Ευρώ (για παραγγελίες στην υπόλοιπη Ελλάδα) ελάχιστη χρέωση ανά αποστολή και παράδοση από 1 έως 2 εργάσιμες ημέρες.

Τα μεταφορικά είναι ΔΩΡΕΑΝ για Παραγγελίες από 45 Ευρώ και πάνω (ισχύει μόνο για αποστολές εντός Ελλάδας).

Υπάρχει Δυνατότητα Πληρωμής με Αντικαταβολή.

Εναλλακτικά, μπορείτε να περάσετε από την έδρα του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου μας στον Πειραιά και να παραλάβετε την παραγγελία σας, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση μεταφορικών. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας προηγουμένως, έτσι ώστε να σας εξυπηρετήσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Για αποστολές στο εξωτερικό, υπάρχει χρέωση ανάλογα με το βάρος, αλλά και τον προορισμό (Ευρώπη ή ΗΠΑ, Ρωσία, Καναδάς, Αυστραλία κλπ).

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικούς πίνακες χρεώσεων.