Ένας ασκητής επίσκοπος

€9.00 €0.00 ( / )
Οἱ ἀγῶνες, οἱ διδαχές, τά θαύματα καί οἱ προσευχές τοῦ ἁγίου Νήφωνος Κωνσταντιανῆς, ἑνός ἱεράρχη τοῦ 4ου αἰ., πού εὐαρέστησε τό Θεό μέ τίς σκληρές ἀσκήσεις καί τήν ἐνάρετη πολιτεία του. Ὁ ὅσιος Νήφων ἀποτελεῖ γιά κάθε ἀγωνιζόμενο χριστιανό ὑπόδειγμα θάρρους στόν πόλεμο ἐναντίον τῶν νοητῶν ἐχθρῶν, πού τούς κατανίκησε...

Οἱ ἀγῶνες, οἱ διδαχές, τά θαύματα καί οἱ προσευχές τοῦ ἁγίου Νήφωνος Κωνσταντιανῆς, ἑνός ἱεράρχη τοῦ 4ου αἰ., πού εὐαρέστησε τό Θεό μέ τίς σκληρές ἀσκήσεις καί τήν ἐνάρετη πολιτεία του. Ὁ ὅσιος Νήφων ἀποτελεῖ γιά κάθε ἀγωνιζόμενο χριστιανό ὑπόδειγμα θάρρους στόν πόλεμο ἐναντίον τῶν νοητῶν ἐχθρῶν, πού τούς κατανίκησε μέ τρία πανίσχυρα πνευματικά ὅπλα: τήν ταπείνωση, τήν προσευχή καί τή νηστεία. Σέ παράρτημα ἐκδίδονται ὁ Παρακλητικός Κανών τοῦ ὁσίου καί οἱ κατανυκτικότατες προσευχές του (στό πρωτότυπο).

ΣΕΛΙΔΕΣ: 344

ΣΧΗΜΑ: 14x21

ΕΤΟΣ 13ης ΕΚΔΟΣΗΣ: 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ… 5

Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΗΦΩΝΟΣ… 13

     Ἀπό τήν Αἴγυπτο στή Βασιλεύουσα   … 15

     Τά πρῶτα γράμματα… 19

     Οἱ πρῶτες ἀρετές… 20

     Ἡ πτώση… 22

     Ἡ μετάνοια… 26

     Ἡ προστασία τῆς Παναγίας… 31

     Ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς καί τῆς νηστείας… 35

     Πόλεμος μέ τήν αἰσχρολογία… 37

     Πόλεμος μέ τή λαιμαργία… 40

     Πόλεμος μέ τόν ὕπνο… 42

     Πόλεμος μέ τή σάρκα… 43

     «Κύριος ταπεινοῖς δίδωσι χάριν»… 48

     Ὁ μεγάλος πειρασμός… 54

     Ὑπομονή στόν πόνο… 62

     Ὁ δρόμος τῶν ἀρετῶν… 64

     Ἡ σημασία τῆς μετάνοιας… 65

     Τό μεγαλεῖο τῆς ταπεινοφροσύνης… 70

     Ὁ σωστός ἐκκλησιασμός… 73

     «Προσευχὴ ταπεινοῦ νεφέλας διῆλθε»… 74

     Τό μίασμα τῆς ἀκολασίας… 77

     Τό ἁγιασμένο λάδι… 80

     Τό πνεῦμα τῆς κενοδοξίας… 82

     Τά κατορθώματα τῶν δαιμόνων… 88

     Ἡ ὥρα τοῦ φαγητοῦ… 89

     Ἡ ἐξουδετέρωση τῆς ὑπερηφάνειας… 90

     Γιατί ὁ κόσμος μισεῖ τούς δικαίους… 91

     Ὁ τόπος καί ὁ τρόπος τῆς σωτηρίας… 94

     Ἀποκάλυψη γιά τό βασιλιά Σολομώντα… 96

     Ὁ θάνατος καί ἡ ἔξοδος τῆς ψυχῆς… 98

     Δεύτερος Παῦλος… 101

     Ὁ μισθός τῆς ἐλεημοσύνης… 102

     Οἱ λογισμοί τῆς βλασφημίας… 106

     «Τίς Θεὸς μέγας ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν;»… 107

     Τό δαιμόνιο ἀποκαλύπτει… 109

     Ἡ τιμωρία τῆς φιλαργυρίας… 111

     Ἡ μαύρη φυλή καί ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν… 113

     Ἱκεσία γιά τήν ὥρα τοῦ θανάτου… 120

     «Δανείζει Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχόν»… 128

     Προσκύνημα σέ μοναστήρια… 130

     «Μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς»… 132

     Ἡ μέλλουσα κρίση… 134

     Ἡ δύναμη τῆς ταπεινοφροσύνης… 167

     Ἡ δύναμη τοῦ Σταυροῦ… 169

     Ὁ τελωνισμός τῶν ψυχῶν… 171

     Θαυματουργικές θεραπεῖες… 185

     Ἡ εὐεργετική ἀρρώστια… 186

     Ὁ κακοθάνατος ἁμαρτωλός… 188

     Θάνατος ἐξιλεωτικός… 193

     Ἡ δικαιοκρισία τοῦ Θεοῦ… 197

     Μεγάλη δέηση… 201

     Μεγάλη δοξολογία… 207

     Φίλος τῶν ἀγγέλων… 209

     Ἄγγελοι συλλειτουργοί… 213

     Ἔξω ἀπό τήν πόλη… 216

     Τά τραγούδια τῶν δαιμόνων… 221

     Τά δῶρα τοῦ Χριστοῦ… 226

     Ὑποθῆκες ζωῆς… 229

     Μιά νυχτερινή προσευχή… 233

     Οἱ ἐχθροί καί οἱ σύμμαχοί μας… 242

     «Πρόσεχε σεαυτῷ»… 245

     Ἡ αἰτία τῶν συμφορῶν… 248

     Γιατί ὑποφέρουν τ᾿ ἄκακα νήπια… 250

     Ἡ παρουσία τῶν ἁγίων… 251

     Ἡ χάρη τοῦ ἀναδόχου… 253

     Ἡ διάκριση τῶν λογισμῶν… 255

     Ἐγκράτεια καί πάθη… 256

     Θά γίνει ἀνάσταση τῶν νεκρῶν;… 259

     Ἡ παγίδα τοῦ Θεοῦ… 263

     Ποιμενάρχης… 269

     Ἡ θάλασσα τοῦ κόσμου… 273

     Οἱ δυό γυναῖκες… 275

     Τό προμήνυμα τοῦ τέλους… 278

     Ἡ τελευταία ἐπίγεια προσευχή… 283

     Τό τέλος… 288

ΟΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΗΦΩΝΟΣ (στό πρωτότυπο κείμενο)… 293

     Μικρὰ δέησις πρὸς τὴν Θεοτόκον… 295

     Εὐχὴ ἀσθενοῦς πρὸ τῆς θείας Μεταλήψεως… 295

     Εὐχὴ ἰαθέντος πρὸ τῆς θείας Μεταλήψεως… 295

     Εὐχαριστία μετὰ τὸ γεῦμα… 296

     Αἴτησις συγχωρήσεως… 296

     Αἴτησις βοηθείας κατὰ τῶν πειρασμῶν… 296

     Εὐχὴ πρὸς ἀπαλλαγὴν ἀπὸ τῆς κενοδοξίας… 296

     Εὐχὴ ἐπὶ λογισμοῖς ἀπιστίας… 297

     Προσευχὴ μετανοίας καὶ ἐπιστροφῆς… 297

     Αἴτησις ἀρετῶν… 298

     Αἴτησις ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τῶν παθῶν… 299

     Εὐχὴ Χριστολογική… 299

     Εὐχὴ συντριβῆς καὶ μετανοίας… 300

     Προσευχὴ ὅτε ἡ ψυχὴ χωρίζεται τοῦ σώματος, καὶ εἰς ψυχοῤῥαγοῦντα… 301

     Εὐχὴ δοξολογίας… 305

     Προσευχὴ ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν… 306

     Αἴτησις σωτηρίας ἐκ τῆς κολάσεως… 306

     Εὐχὴ συγχωρήσεως διὰ τὴν πύρωσιν τῆς σαρκός… 306

     Εὐχὴ μετανοίας εἰς τὸν Θεὸν Πατέρα… 307

     Αἴτησις προστασίας ἐκ τῶν δαιμόνων… 307

     Μεγάλη δέησις… 308

     Μεγάλη δοξολογία… 310

     Ἐκτενὴς κατανυκτικὴ ἱκεσία… 311

     Αἴτησις βοηθείας κατὰ τῶν δαιμόνων… 316

     Εὐχὴ ὑπέρ τοῦ σύμπαντος κόσμου… 317

ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΣΙΟΝ ΝΗΦΩΝΑ… 321

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ

Βαθμολογία βασισμένη σε 1 κριτική Γράψτε μια κριτική

 

Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ σας δίνουν την δυνατότητα να παραγγείλετε τα βιβλία που θέλετε με 3 τρόπους.

Α. Μέσα απο την ιστοσελίδα μας on-line όλο το 24ωρο.

Μπορείτε να κάνετε περιήγηση στα βιβλία μας μέσα από την ιστοσελίδα μας και να επιλέξετε το προϊόν της επιθυμίας σας, κάνοντας κλικ στο ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ που θα βρείτε δίπλα στην τιμή κάθε βιβλίου.

Στην συνέχεια ακολουθήστε τα βήματα για την ολοκλήρωση της αγοράς.

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 3 τρόπους πληρωμής:

• Αντικαταβολή - πληρωμή κατά την παράδοση στο σπίτι - χώρο σας.

Δυνατότητα Πληρωμής με Αντικαταβολή υπάρχει μόνο στην Ελλάδα.

• Πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, μέσα σε απόλυτα ασφαλές περιβάλλον με Πιστοποίηση 256-bit SSL, μέσω Viva Payments.

• Με κατάθεση του ποσού σε έναν από τους λογαριασμούς μας στις Τράπεζες Πειραιώς, Εθνική, Alpha Bank ή Eurobank.

Προχωράτε σε επιβεβαίωση της παραγγελίας σας.

Εφόσον γίνει όλη η διαδικασία θα λάβετε email με τα στοιχεία της παραγγελίας σας.

Β. Με τηλεφωνική παραγγελία.

Μπορείτε να κάνετε τηλεφωνικά την παραγγελία σας στα 210 4111770 & 6978 619094

Γ. Με αποστολή email.

Μπορείτε να μας στείλετε την παραγγελία σας με email στο dimsotiropoulos79@gmail.com

Η αποστολή της παραγγελίας σας γίνεται με την FIS. Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικές χρεώσεις.

ΝΕΟ: Τώρα, μπορείτε να δωρήσετε οποιοδήποτε βιβλίο σε αγαπημένο σας πρόσωπο! ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ!

Εναλλακτικά, μπορείτε να περάσετε από την έδρα του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου μας στον Πειραιά και να παραλάβετε την παραγγελία σας, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση μεταφορικών. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας προηγουμένως, έτσι ώστε να σας εξυπηρετήσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Με εκτίμηση,

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο μας παρέχει σε όλους τους πελάτες του τη δυνατότητα να στείλουν οποιοδήποτε βιβλίο θέλουν στα αγαπημένα τους πρόσωπα, γρήγορα, εύκολα και με δωρεάν συσκευασία δώρου!

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ

- Επιλέγετε κανονικά το βιβλίο (ή τα βιβλία) που θέλετε να δωρήσετε.

- Ξεκινάτε την διαδικασία εξόφλησης, συμπληρώνοντας στα πεδία της "Διεύθυνσης Αποστολής" την Διεύθυνση του Παραλήπτη (ΠΡΟΣΟΧΗ: Όχι τη δική σας!) μαζί με το κινητό τηλέφωνό του και το email (ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ, για νας έρθουν τα στοιχεία παραγγελίας).

- Στο επόμενο βήμα, επιλέγετε τον τρόπο αποστολής.

- Στο τελευταίο βήμα, επιλέγετε την Διεύθυνση Χρέωσης, πατώντας "Χρησιμοποιήστε άλλη Διεύθυνση Χρέωσης" και βάζοντας τη δική σας Διεύθυνση, όχι του παραλήπτη.

Αφού κάνετε τα παραπάνω, πατάτε "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ" και τα βιβλία που επιλέξατε να δωρήσετε ετοιμάζονται για αποστολή!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όταν η αποστολή σταλεί, ο παραλήπτης ειδοποιείται με SMS έτσι ώστε να την παραλάβει, με τη διευκρίνηση ότι πρόκειται για δώρο.

Οι αποστολές δώρων εξοφλούνται με χρήση κάρτας ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό και όχι Αντικαταβολή, αφού σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να πληρώσει ο παραλήπτης το δώρο του.

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ) ΔΩΡΟΥ.

Η απόδειξη αγοράς στέλνεται στο email σας.